Crawl Setting

  • 1Master site setting
  • 2Category site setting
  • 3Product site setting

Tên:

URL trang cần crawl:

Host:

Thẻ(tag) của category:

Đang ở trang cấu hình chung cho category, nếu muốn cấu hình riêng cho 1 category chỉ định, hãy quay về step trước và chọn edit category.

URI phân trang Nếu không input, sẽ hiểu là không phân trang.

API URL

POST Data

Thẻ(tag) của sản phẩm

Thẻ(tag) của link sản phẩm Đường dẫn tính từ thẻ(tag) của sản phẩm.Nếu không input, sẽ hiểu là lấy từ thẻ(tag) sản phẩm.

Thẻ(tag) của tên sản phẩm Đường dẫn tính từ thẻ(tag) của sản phẩm.Nếu không input, sẽ hiểu là lấy từ thẻ(tag) sản phẩm.

Data input setting

Name Mã gán tag Exclude Giá trị cố định Action
Remove
Add new
Đang ở trang cấu hình chung cho sản phẩm, nếu muốn cấu hình cho 1 sản phẩm chỉ định, hãy quay về step trước và chọn edit product.

Danh sách thuộc tính trên trang sản phẩm cần crawl:

Name tag Exclude Giá trị cố định Action
Remove
Remove
Remove
Remove
Remove
Remove
Remove
Remove
Remove
Remove
Add new

Danh sách category

Cấu hình crawl chưa chính xác, vui lòng kiểm tra lại